zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > chi

back_button

chi

sound_chi
soundButton_chi
subBackground

next_btn

chizu

ちず
chizu
soundButton_chizu
Peta

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_chi
ちきゅう chikyuu soundButton_chikyuu Bumi
ちいさい chiisai soundButton_chiisai Kecil
ちかみち chikamichi soundButton_chikamichi Jalan Pintas
ちがう chigau soundButton_chigau Berbeda, Salah
ちゅうがくせい chuugakusei soundButton_chuugakusei Siswa SMP