zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > he

back_button

he

sound_he
soundButton_he
subBackground

next_btn

heya

へや
heya
soundButton_heya
Kamar

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_he
へいわ heiwa soundButton_heiwa Perdamaian, Ketenangan
へそ heso soundButton_heso Pusar
へんじ henji soundButton_henji Jawaban, Balasan
へび hebi soundButton_hebi Ular
へんか henka soundButton_henka Perubahan