zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > ka

back_button

ka

sound_ka
soundButton_ka
subBackground

next_btn

kaki

かき
kaki
soundButton_kaki
Buah Kesemek

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ka
ka soundButton_ka2 Nyamuk
かに kani soundButton_kani Kepiting
かぞく kazoku soundButton_kazoku Keluarga
かっこいい kakkoii soundButton_kakkoii Keren
かわいい kawaii soundButton_kawaii Imut