zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > ni

back_button

ni

sound_ni
soundButton_ni
subBackground

next_btn

niji

にじ
niji
soundButton_niji
Pelangi

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ni
にんき ninki soundButton_ninki Popularitas
にあう niau soundButton_niau Cocok
にく niku soundButton_niku Daging
にんじん ninjin soundButton_ninjin Wortel
にんにく ninniku soundButton_ninniku Bawang Putih