zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > o

back_button

o2

sound_o2
soundButton_o
subBackground

next_btn

honoyomu

ほんよむ
hon o yomu
soundButton_honoyomu
Membaca Buku

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_o2
とりにくかう toriniku o kau soundButton_torinikuokau Membeli Ayam
おんがくきく ongaku o kiku soundButton_ongakuokiku Mendengarkan Musik
ふくぬう fuku o nuu soundButton_fukuonuu Menjahit Pakaian