zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > ri

back_button

ri

sound_ri
soundButton_ri
subBackground

next_btn

ran

りんご
ringo
soundButton_ringo
Apel

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ri
りす risu soundButton_risu Tupai Bajing
りか rika soundButton_rika Ilmu Pasti
りかいする rikai suru soundButton_rikaisuru Mengerti
りようする riyou suru soundButton_riyousuru Menggunakan
りゆう riyuu soundButton_riyuu Alasan