zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > shi

back_button

shi

sound_shi
soundButton_shi
subBackground

next_btn

shimauma

しまうま
shimauma
soundButton_shimauma
Zebra

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_shi
しゃしん shashin soundButton_syashin Foto
しんぶん shimbun soundButton_shinbun Koran
しずか shizuka soundButton_shizuka Tenang, Sunyi, Diam
しゅくだい shukudai soundButton_syukudai Pekerjaan Rumah
しょうがくせい shougakusei soundButton_shougakusei Siswa SD