zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > tsu

back_button

tsu

sound_tsu
soundButton_tsu
subBackground

next_btn

tsuki

つき
tsuki
soundButton_tsuki
Bulan

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_tsu
つくえ tsukue soundButton_tsukue Meja
つかう tsukau soundButton_tsukau Gunakan
つたえる tsutaeru soundButton_tsutaeru Mengatakan
つゆ tsuyu soundButton_tsuyu Musim Hujan
つよい tsuyoi soundButton_tsuyoi Kuat