zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > u

back_button

u

sound_u
soundButton_u
subBackground

next_btn

umi

うみ
umi
soundButton_umi
Laut

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_u
うし ushi soundButton_inu Sapi
うた uta soundButton_uta Lagu
うれしい ureshii soundButton_ureshii Bahagia
うつくしい utsukushii soundButton_utsukushii Indah
うちわ uchiwa soundButton_uchiwa Kipas