zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > wa

back_button

wa

sound_wa
soundButton_wa
subBackground

next_btn

wasabi

わさび
wasabi
soundButton_wasabi
Bumbu Pedas Dari Akar Tumbuhan

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_wa
わかい wakai soundButton_wakai Mudah
わふう wafuu soundButton_wafuu Ala Jepang
わし washi soundButton_washi Kertas Jepang
わしつ washitsu soundButton_washitsu Ruangan Gaya Jepang
わしょく wasyoku soundButton_wasyoku Masakan Jepang