zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > yo

back_button

yo

sound_yo
soundButton_yo
subBackground

next_btn

yoru

よる
yoru
soundButton_yoru
Malam

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_yo
よい yoi soundButton_yoi Bagus, Baik
よぶ yobu soundButton_yobu Memanggil
よろこぶ yorokobu soundButton_yorokobu Gembira
よやく yoyaku soundButton_yoyaku Reservasi
ようこそ youkoso soundButton_youkoso Selamat Datang