zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Hiragana > yu

back_button

yu

sound_yu
soundButton_yu
subBackground

next_btn

yuki

ゆき
yuki
soundButton_yuki
Salju

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_yu
ゆめ yume soundButton_yume Mimpi
ゆうめい yuumei soundButton_yuumei Terkenal
ゆうき yuuki soundButton_yuuki Keberanian
ゆび yubi soundButton_yubi Jari
ゆうえんち yuuenchi soundButton_yuuenchi Taman Rekreasi