zebralogo



home > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > chi

button

chi

sound_chi
soundbutton_chi
subBackground

next_btn

chizu

チーズ
chîzu
soundButton_chizu
Keju

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_chi
チーム chîmu soundButton_chimu Tim, Regu
チームワーク chîmuwâku soundButton_chimuwaku Kerja tim
チケット chiketto soundButton_chiketto Tiket
チアガール chiagâru soundButton_chiagaru Pemandu sorak
チタン chitan soundButton_chitan Logam titanium