zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > ha

button

ha

sound_ha
soundbutton_ha
subBackground

next_btn

hanbaga

ハンバーガー
hambâgâ
soundButton_hanbaga
Dagin burger dng roti tangkup

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ha
ハーブ hâbu soundButton_habu Tanaman obat
ハードル hâdoru soundButton_hadoru Rintangan
ハイキング haikingu soundButton_haikingu Jalan kaki
ハイテク haiteku soundButton_haiteku Teknologi canggih
ハンドル handoru soundButton_handoru Setir mobil, Pegangan