zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > ho

button

ho

sound_ho
soundbutton_ho
subBackground

next_btn

hochikisu

ホチキス
hochikisu
soundButton_hochikisu
Jepretan

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ho
ホーム hômu soundButton_homu Rumah, Peron kereta
ホテル hoteru soundButton_hoteru Hotel
ホンコン honkon soundButton_honkon Hongkong