zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > ka

button

ka

sound_ka
soundbutton_ka
subBackground

next_btn

kareraisu

カレーライス
karêraisu
soundButton_kareraisu
Nasi Kari

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ka
カフェ kafue soundButton_kafe Kafe
カラー karâ soundButton_kara Warna, Berwarna
カタツムリ katatsumuri soundButton_katatsumuri Kerong, Siput
カラオケ karaoke soundButton_karaoke Sepeda Motor
カーテン kâten soundButton_katen Tiral, Gordem