zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > ki

button

ki

sound_ki
soundbutton_ki
subBackground

next_btn

kibodo

キーボード
kîbôdo
soundButton_kibodo
Papan Ketik

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ki
キリギリス kirigirisu soundButton_kirigirisu Belalang
キーホルダー kîhorudâ soundButton_kihoruda Gantungan kunci
キーワード kîwâdo soundButton_kiwado Kata Kunci
キロ kiro soundButton_kiro Kilo