zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > ko

button

ko

sound_ko
soundbutton_ko
subBackground

next_btn

kohi

コーヒー
kôhî
soundButton_kohi
Kopi

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ko
コード kôdo soundButton_kodo Kawat, Kode
ココア kokoa soundButton_kokoa Coklat Panas
コンクール konkûru soundButton_konkuru Kontes, Kompetisi
コンセント konsento soundButton_konsento Stop Kontak
コップ koppu soundButton_koppu Gelas