zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > na

button

na

sound_na
soundbutton_na
subBackground

next_btn

nasu

ナース
nâsu
soundButton_nasu
Suster, Perawat

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_na
ナイロン nairon soundButton_nairon Nilon
ナンバー nambâ soundButton_nanba Nomor
ナレーター narêtâ soundButton_nareta Rawi
ナイフ naifu soundButton_naifu Pisau
ナビ nabi soundButton_nabi Navigasi