zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > ni

button

ni

sound_ni
soundbutton_ni
subBackground

next_btn

nyujirando

ニュージーランド
nyujîrando
soundButton_nyujirando
Selandia Baru

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ni
ニラ nira soundButton_nira Kucai
ニーズ nîzu soundButton_nizu Kebutuhan
ニックネーム nikkunêmu soundButton_nikkunemu Nama panggilan
ニコチン nikochin soundButton_nikochin Nikotin
ニュース nyûsu soundButton_nyusu Berita