zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > no

button

no

sound_no
soundbutton_no
subBackground

next_btn

nobu

ノブ
nobu
soundButton_nobu
Kenop

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_no
ノート nôto soundButton_noto Buku tulis
ノートパソコン nôtopasokon soundButton_notopasokon Laptop
ノースリーブ nôsurîbu soundButton_nosuribu Tidak ada lengan baju
ノミ nomi soundButton_nomi Kutu hewan