zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > ru

button

ru

sound_ru
soundbutton_ru
subBackground

next_btn

rupia

ルピア
rupia
soundButton_rupia
Rupiah

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ru
ルビー rubî soundButton_rubi Batu delima
ルームメイト rûmumeito soundButton_rumumeito Teman sekamar
ルート rûto soundButton_ruto Rute, Saluran
ルール rûru soundButton_ruru Peraturan
ルーキー rûkî soundButton_ruki Prajurit baru