zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > shi

button

shi

sound_shi
soundbutton_shi
subBackground

next_btn

syawa

シャワー
shawâ
soundButton_syawa
Pancuran

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_shi
シャンプー shampu soundButton_syanpu Sampo
シャツ shatsu soundButton_syatsu Kemeja
シーツ shîtsu soundButton_shitsu Seprai
シロップ shiroppu soundButton_shiroppu Sirop
シートベルト shîtoberuto soundButton_shitoberuto Sabuk Pengaman