zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > ta

button

ta

sound_ta
soundbutton_ta
subBackground

next_btn

taoru

タオル
taoru
soundButton_taoru
Handuk

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_ta
タイル tairu soundButton_tairu Lantai
タオルケット taoruketto soundButton_taoruketto Selimut dr bahan handuk
タンク tanku soundButton_tanku Tangki
タイマー taimâ soundButton_taima Pengukur waktu
タイミング taimingu soundButton_taimingu Waktu