zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > te

button

te

sound_te
soundbutton_te
subBackground

next_btn

tenisu

テニス
tenisu
soundButton_tenisu
Tenis

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_te
テーブル têburu soundButton_teburu Meja
テキスト tekisuto soundButton_tekisuto Buku pelajaran
テント tento soundButton_tento Kemah, Tenda
テレビ terebi soundButton_terebi Televisi
テスト tesuto soundButton_tesuto Ujian, Percobaan