zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > u

button

u

sound_u
soundbutton_u
subBackground

next_btn

indonesia

ウインク
uinku
soundButton_uinku
Kedipan Mata

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_u
ウエア uea soundButton_uea Pakaian
ウエディング uedeingu soundButton_uedingu Pesta Pernikahan
ウエイター ueitâ soundButton_ueita Pelayan Pria
ウエイトレス ueitoresu soundButton_ueitoresu Pelayan Wanita
ウエスト uesuto soundButton_uesuto Pinggang