zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > wa

button

wa

sound_wa
soundbutton_wa
subBackground

next_btn

waffuru

ワッフル
waffuru
soundButton_waffuru
Kue wafel

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_wa
ワイン wain soundButton_wain Anggur
ワイシャツ waisyatsu soundButton_waisyatsu Kemeja
ワット watto soundButton_watto Watt
ワニ wani soundButton_wani Buaya
ワンピース wanpîsu soundButton_wanpisu Gaun terusan