zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > yo

button

yo

sound_yo
soundbutton_yo
subBackground

next_btn

yotto

ヨット
yotto
soundButton_yotto
Perahu layar

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_yo
ヨーグルト yôguruto soundButton_yoguruto Susu fermentasi
ヨガ yoga soundButton_yoga Yoga
ヨーロッパ yôroppa soundButton_yoroppa Eropa