zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Katakana > yu

button

yu

sound_yu
soundbutton_yu
subBackground

next_btn

yunifuomu

ユニフォーム
yunifuômu
soundButton_yunifuomu
Seragam

stroke01

stroke02

stroke03

stroke04

stroke05

stroke06

kata2_background
kata2_yu
ユーモア yûmoa soundButton_yumoa Lelucon
ユーザー yûzâ soundButton_yuza Pengguna
ユーターン yûtân soundButton_yutan Putar
ユースホステル yûsuhosuteru soundButton_yusuhosuteru Youth hostel
ユニーク yunîku soundButton_yuniku Unik