zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Kosa kata > Perasaan

warna

konransuru

odayaka

shiawase

odoroku

tsukareru

okoru

hazukashii

sabishii

syokku

jishinnimichita

kanashii

osoreru

taikutsu

aijyounoaru

kinchousuru