zebralogohome > Bahasa Jepang > Dasar > Kosa kata > Sekolah

warna
desk

kyoukasyo

dentaku

jyougi

hasami

kami

keshigomu

enpitsu

noto

pen

kureyon